Loading…
DevConf.CZ 2020 has ended
IG

Ilya Grishkov

Aktis
Full Stack Developer
ilya.grishkov@gmail.com
Friday, January 24
 

1:00pm CET

1:30pm CET

2:00pm CET

2:30pm CET

3:00pm CET

3:30pm CET

4:00pm CET

4:30pm CET

5:00pm CET

 
Saturday, January 25
 

10:00am CET

10:30am CET

11:30am CET

12:00pm CET

12:30pm CET

1:00pm CET

1:30pm CET

2:00pm CET

2:30pm CET

3:00pm CET

4:00pm CET

4:30pm CET

5:00pm CET

 
Sunday, January 26
 

9:00am CET

9:30am CET

10:00am CET

10:30am CET

11:00am CET

11:30am CET

12:30pm CET

1:00pm CET

2:00pm CET

3:00pm CET

3:30pm CET

4:00pm CET